Home

Финансовото състояние на общините е следствие от липсата на децентрализация

На 23 и 24 ноември в град Свищов се проведе семинар-кръгла маса на тема: „Финансиране на местната власт. Новият планов период 2014-2020 и предизвикателствата за дунавските общини”. Форумът беше организиран от Асоциация на българските градове и региони и Асоциацията на дунавските общини „Дунав”, с подкрепата на фондация „Конрад Аденауер”. Участие взеха кметове, председатели на общински съвети от дунавските общини и членове на управителния съвет на АБГР. Един от лекторите на семинара – Александър Михайлов-консултант на Съвета на Европа по местно самоуправление и децентрализация, засегна в презентацията си основните аспекти във финансирането на местната власт и наблегна на това, че то е на такова ниво, защото е в пряка зависимост от децентрализационните процеси в страната. Реформата в България, по отношение на процеса на децентрализация изостава, а от това следва, че продължава лошото финансово състояние на общините. Господин Михайлов разясни и целите на стратегията за децентрализация и програмата за нейното изпълнение, като се спря на ключовите моменти за уточняване в процеса на децентрализация.
Архитект Белин Моллов, международен консултант по местно самоуправление и регионално развитие, дългогодишен заместник-министър в МРРБ, представи планирането на новия планов период 2014-2020, като и той акцентира върху процеса на децентрализация и активното гражданско участие – като основа на местното самоуправление. Представени бяха и принципите на европейската политика на сближаване. Целта и е да се намалят значителните икономически, социални и териториални различия, които все още съществуват между европейските региони.
По време на дискусията беше представена и визията на „България 2020” – към 2020 година България е държава с конкурентноспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.
През вторият ден темата бе насочена изцяло върху регионалните планове на северозападен и северен-централен район в контекста на Дунавската стратегия. Акцентът падна върху българските приоритетни области в нея, т.е.
• Подобряване на достъпността по и към Дунав;
• Подобряване на качеството на водите;
• Повишаване на конкурентноспособността чрез иновации;
• Укрепване на капацитета за управление, координация и партньорство на всички нива.

                                                                                               Екип на АБГР