Home

Обучителен материал за участници

     


Проект „Интеркултуралния диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България”,
Финансиран от: ФОНДАЦИЯ „КОНРАД АДЕНАУЕР” И ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

 

Тема: „ИНТЕРКУЛТУРАЛЕН ДИАЛОГ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТИ”      1   2  3 4

 
 
 

Работни семинари:

 
Южна България- 13,14.07.2012-гр.Банско
Северна България-27,28.07.2012-гр.Русе
 
                           април - ноември
                                          2012
 
КОНЦЕПЦИЯ(ПЛАН)
 
 ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
 
ПРОЕКТ:
 
Интеркултуралният диалог – отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България
 
 
1.      Метод на работа
 
Целта на проекта е да даде възможност на местни формални и неформални лидери от смесени етнически райони в България да влязат в диалог и развият умения за толерантност, сътрудничество и участие при решаване на съвместни проблеми. Чрез развитие на нови знания и умения ще се изгради лидерски капацитет за устойчив междукултурен диалог, който ще бъде основа за повишаване на социалния капитал (доверието) по места. 
Метода на работа е „учене чрез преживяване”, където външни експерти (от ролята на изследователи, модератори, лектори и наставници) създават ситуация на интензивна работа в малки и големи групи и чрез своите интерпретации и насочващи изказвания формират у обучаемите нови социални умения. По повод на различни работни задачи групите излъчват най-подготвените участници в ролята на лидери, които назовават проблемите свързани с междуетническия диалог и пораждат идеи за тяхното решаване под формата на проекти, политики и инициативи на местно ниво.
Процесът на работа включва:
А) Подготвителна част – информиране за целите на проекта, идентифициране на подходящи участници, изработване на критерии за подбор, ангажиране на участници в проектните дейности, логистично организиране на интервенционната част, провеждане на екипни срещи.
 
Б) Интервенционна част:
-      Изследователски етап – изработване на опорни точки (хипотези, теми) за провеждане на фокусните групи, провеждане на фокусните групи, анализ на резултатите, изработване на ключови теми за обучителната част, подготовка на обучителни материали, идентифициране на участниците в обучителната част;
-      Обучителен етап – провеждане на работни семинари, подготовка на презентации, работа в групи, идентифициране на лидери по съответните теми, подготовка на брошура по темата за интеркултуралния диалог. 
-      Информиращ етап – провеждане на национална конференция, заявените лидери модерират участниците и заедно с поканени лектори търсят решения на поставените проблеми чрез дебат, предлагат политики и адресират съвместни решения в публичното пространство.
-       
В) Аналитична част – опитът се анализира и систематизира от външните експерти и се изработва        Наръчник по междукултурно сътрудничество, наръчника се промотира и разпространява.
 
                                         
2.      Основни дейности и времеви график
 
А) Подготвителна част – м. Април 2012 г.
- сформиране на Експертна група от 10 човека;
- информиране по места за целите и дейностите по проекта;
- ангажиране на участници за изследователската работа;
- изследователския екип от 4 човека (част от експертната група) разработва протокол за провеждане на фокусни групи;
- логистични усилия за организиране на изследването.
 
Б) Интервенционна част м. Май – Октомври 2012 г.
1.      Изследователски етап – м. Май, м. Юни 2012
-      провеждане на 6 фокусни групи с по 10-12 участника;
-      анализ на получените резултати;
-      оформяне на теми за работните семинари;
-      подготовка на презентации и задачи за работа в групи;
-      заседания на Експертната група
          Заглавие на фокусните групи "Общуване и културна идентичност":
          Фокус групите са планирани,както следва:
          09.04.2012г- гр.София
          18.05.2012г- гр.Русе
          19.05.2012г.- гр.Шумен
          20.05.2012г.-гр.Плевен
          08.06.2012г.-с.Огняново,обл.Благоевград
          09.06.2012г- гр.Асеновград,обл.Пловдив
          10.06.2012г.- гр.Котел,обл.Сливен
 
2.      Обучителен етап – м. Юли 2012 г.
-      провеждане на 2 работни семинари в Северна и Южна България с по 120 човека;
-      чрез интерактивна работа в групи – 6 групи по 20 човека плюс пленарни сесии;
-      извеждане на идеи за политики и дейности за подобряване на интеркултурания диалог;
-      идентифициране на лидери от участниците по обучителните теми;
-      подготовка на брошура по темата за интеркултуралния диалог;
-      подготовка на Националната конференция, консултиране на лидерите за участието им в конференцията;
-      набиране на лектори за конференцията. 
 
През месец юли ще се осъществят двете конференции-за северна и южна България. Заглавие на работните семинари"Интеркултурален диалог и развитие на общности":
            13-14.07.2012г.- гр.Банско
            27-28.07.2012г.-гр.Русе
3.      Информиращ етап – м. Октомври 2012 г.
- провеждане на Национална конференция с 240 човека;
- панелни дискусии (дебат) по основни теми свързани с междукултурното взаимодействие, модерирани от лидери от участниците;
- изработване на обща позиция и медийно отразяване.
 
В) Аналитична част – м. Ноември 2012 г.
-      обобщаване на опита от изследването и проведените събития;
-      изработване на Наръчник за подобряване на междукултурно сътрудничество.
Голямата национална конференция със заглавие "Междукултурно сътрудничество и етническа толерантност" е насрочена за 27-28.10.2012г., гр.Шумен.
3.      Екип
1.      Изследователски екип (външни експерти) 4-ма човека с изследователски и обучителен опит в сферата на публични политики, организационна развитие и развитие на общности. Те провеждат фокусните групи, модерират обученията, подпомагат воденето на конференцията, изработват съдържанието на брошурата и наръчника.
Състав:
Иван К. Иванов – социален психолог
Харалан Александров – социален антрополог
Антоанета Матеева – социален работник
Музафер Мустафа – социолог
2.      Оперативни експерти – 6-ма представители на бенефициента по проекта, които подпомагат изследователския екип и заедно с тях сформират т.нар. Експертна група, която води и осъществява реализацията на проекта. Участват в обученията, подпомагат конференцията и изработването на брошурата и наръчника.
Състав:
            Ергин Емин – ръководител (председател на Гражданско сдр. „ЕВЕТ”)
            Татяна Цонева – административен отговорник на Гр.сдр. „ЕВЕТ”
            Семра Якуб – заместник–председател на Гр. сдр. „ЕВЕТ”
            Айрин Ибрямова – младежки национален координатор на Гр. сдр. „ЕВЕТ”
            Хатидже Барабунова – младежки регионален координатор
            Халил Садула – младежки регионален координатор
3.      Лектори – 4-ма човека, които допълват експертизата на външните експерти и участват с презентации на Националната конференцията.   
Състав: Имената на университетските лектори ще се уточнят в хода на проекта
 
 
 ПРОГРАМА РАБОТНИ СЕМИНАРИ
 
 
 
 
Водещи:
Иван К. Иванов – социален психолог
Харалан Александров – социален антрополог
Антоанета Матеева – социален работник
Музафер Мустафа – социолог
 
 
 
13.07.2012 г. (петък)/ 27.07.20121г.(петък)
 
 
13.00 – 14.00    Настаняване и регистрация
 
14.00 – 14.30    Откриване, представяне на донорите и целите на проекта
 
14.30 – 15.30    Въвеждаща сесия
 
- Представяне на работната програма, снемане на очаквания
- Интерактивно опознаване на участниците
- Представяне на работните фокуси (анализа на фокусните групи)
 
15.30 – 16.45   Презентации и кратки обсъждания
 
Тема 1 – Лидерство, етика и интеркултурален диалог
Лектор: Харалан Александров – социален антрополог, НБУ
 
Тема 2 – Управление на междуобщностни напрежения и културови
различия
Лектор: Иван К. Иванов – социален психолог, Динамика консулт
 
Тема 3 – Общност и общностна идентичност
Лектор: Музафер Мустафа – социолог, Р.Турция
 
Тема 4 – Инструменти и политики за управление на интеркултуралния
диалог
Лектор: Антоанета Матеева – социални науки, НБУ
 
16.45 – 17.15    Кафе пауза
 
 
 
 
 
17.15 – 18.30    Работни групи (модерирана дискусия)
 
- Сформиране на 4 групи-по четирите тематични фокуса
- Доразвиване и дискусия по темата
- Работа по казуси, свързани с темата (всяка група се разделя на 2 подгрупи)
 
 
18.30 – 19.00   Пленарна сесия (кратки доклади)
 
- Групови доклади
- Избор на проблем и казус за търсене на решение
 
20.00 часа       Вечеря
 
 
 
14.07.2012 г. (събота)/ 28.07.2012г.(събота)
 
 
 
08.00 – 09.00     Закуска
 
09.00 – 10.00     Работни групи (работа по казус)
 
- Търсене на решение на казуса
- Подготовка на презентации
- Излъчване на говорител (групов лидер)
 
10.00 – 12.00    Пленарна сесия (групови презентации)
 
- Докладване от говорителите (8 по 4-те теми)
- Дискусии
- Социометрична оценка на презентациите
 
12.00 – 12.30    Групови задачи
 
- Поставяне на задачи за Националната конференция
- Организиране на консултации на лидерите на групи
 
12.30 – 13.00     Закриване
 

- Оценка на работата и обратна връзка

Продължение