Home

Мисия

Неправителствените организации и гражданските движения са доказана форма за гражданска активност и участие във формулирането и решаването на регионални, съсловни и общонационални проблеми. Реално гарантираната свобода на сдружаване, способността на обществото да мобилизира гражданската енергия в публичен интерес и политиката на насърчаване на гражданските инициативи са категорична характеристика на развитите съвременни демокрации.
Укрепването на гражданското общество за нас е истинската гаранция за необратимостта на прехода към демокрация и пазарна икономика. Гражданската инициатива и творчески потенциал има политически, икономически и социални измерения. Политическата енергия на обществото намира израз не само в дейността на политическите партии, но и в сдруженията за защита на общо демократични принципи, граждански контрол върху публичната администрация, подпомагане на правоохранителните органи в борбата с престъпноста и други негативни обществени прояви, разширяване на социалната база на външнополитически инициативи, особено в областта на евроатлантическата интеграция на страната. Като граждани на Европейския съюз оценяваме неправителствения сектор и като важно поле за проучване и прилагане на положителния опит и добрите практики на идентичните организации и институции в рамките на общността.
Нашата мисия е да подкрепяме всички инициативи за преодоляване на все още съществуващата изолация между светските и религиозни организации на гражданското общество в България. Същевременно, държавата има интерес да се освобождава от свои функции по управление, регулиране и решаване на спорове между стопански субекти или стопански субекти и граждани, като ги предостави на професионалните организации. Световна тенденция е създаването на специализирани недържавни институции за алтернативно разрешаване на спорове. Абсолютна предпоставка за осъществяване на взаимодейсвието с държавата е гарантирането на достъп на гражданите до информация, с която работи публичната администрация, освен в случаите, когато тази информация представлява предвидена от закона тайна.
Възможностите на третия сектор в сфери като образование, култура, здравеопазване, права на човека, грижа за малцинствата са неограничени. Неправителствените организации имат възможността да проникнат до най-незабележимите социални напрежения, да решат локални проблеми извън видимостта на администрацията, да защитят правата на отделния човек.
Поради това създаването на специализирани неправителствени организации, като гражданско сдружение "ЕВЕТ" е механизъм за превръщане на реалните човешки интереси и потребности в публична политика. Водени от това разбиране, ние ще подкрепяме законовите мрки за насърчаване на ангажимента от страна на държавата и бизнеса за финансово и организационно гарантиране на стабилно функциониращ трети сектор в България. Особено внимание ще отделим на подобряване на условията и стимулите за участие на организации като нашата в осъществяването на политиката за социална интеграция. Като си поставяме мисията за развитие на обществото, основано на взаимопомощта, "ЕВЕТ" ще подкрепяме и ще изискваме подкрепа, на всички обществени и неправителствени организации, осъществяващи дейност в социалната сфера, за достигане на "западен" стандарт на живот в страната.