Home

Представяне

                  Гражданско Сдружение               

                                         София, бул. „Витоша” 18, ет.6, тел./fax:02/ 980 3211; www.evetbg.org; evet@mail.bg

 

 

    ЕВЕТ (Европейска Визия за Етническа Толерантност)

 

П Р Е Д С Т А В Я Н Е

 

            Неправителствените организации и гражданските движения са доказана форма за гражданска активност и участие във формулирането и решаването на регионални, съсловни и общонационални проблеми. Реално гарантираната свобода на сдружаване, способността на обществото да мобилизира гражданската енергия в публичен интерес и политиката на насърчаване на гражданските инициативи са категорична характеристика на развитите съвременни демокрации.

Укрепването на гражданското общество за ЕВЕТ е истинска гаранция за необратимостта на пътя към демокрация и пазарна икономика. За нас гражданската инициатива и творчески потенциал има политически, икономически и социални измерения. Политическата енергия на обществото намира израз не само в дейността на политическите партии, но и в сдруженията за защитата на общо демократичните принципи, гражданския контрол върху публичната администрация, подпомагането на правоохранителните органи в борбата с престъпноста и други негативни обществени прояви.

            Гражданско Сдружение “ЕВЕТ” /Европейска Визия за Етническа Толерантност/ е  организация с нестопанска цел, учредено на 21.04.2000 г. в гр. Разград. Регистрирано е на 17.11.2000г. в Разградски окръжен съд с решение N580 със седалище и управление гр.Разград. От 07.10.2002 г. Сдружението е пререгистрирано в Софийски градски съд с решение N7790/2002. На основание чл.34 от устава на Сдружението се създадоха регионални структури в следните области: Разград, Търговище, Кърджали, Пловдив, Бургас, Хасково, Шумен, Силистра, Свищов, Благоевград, Плевен, Враца, Варна, Сливен, Русе, Добрич, Стара Загора, Севлиево,  Ловеч, София- област и София. С решение на Софийски Градски Съд от 10.10.2003г. сдружението вписва промени в Устава, които определят дейността на сдружението по чл.2, ал.1 ЗЮЛНЦ от частна в обществена полза. Вписва седалище и адрес на управление: гр. София, район “Триадица”, бул. “Витоша” 18, ет.6.

            Сдружение “ЕВЕТ” е член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерски съвет.

 

 

            МИСИЯ:

      Интеграция на малцинствените и религиозни общности и съблюдаване на правата им на територията на Република България.

 

             ЦЕЛИ:

·        

Интеграция на малцинствените и религиозни общности и съблюдаване на правата им на територията на Република България.

·        

Съдействие за повишаване чувствителността  на европейските, националните, регионалните и местните институции по проблемите на етносите,  малцинствените и религиозни общности в страната и активизиране на междукултурния диалог.

·        

Предоставяне на възможности на местни формални и неформални общности от районите в Р. България с етнически хетерогенно население, да встъпят в конструктивен и толерантен диалог по проблеми и задачи, свързани с развитието на общността.

·        

Изграждане на лидерски капацитет по места, като основа за повишаване на социалния капитал.

·        

Идентифициране на проблемите, свързани с междуетническия и междурелигиозен диалог и мобилизиране на ресурсите на групите в обществото за тяхното решаване под формата на идеи за проекти, политики и инициативи на местно и национално ниво.

·        

Иницииране създаването на Държавна агенция за толерантност към Министерски съвет на Р. България.

·        

Създаване на подходящо пространство, което да даде възможност на малцинствените общности, включително уязвимите групи, за ползване на услуги, които обичайно отнемат значителна част от времето за тяхната реализация.

·        

Разработване и реализиране на здравни и образователни програми, създаване на работни места, организиране социалното подпомагане на нуждаещите се граждани.

·        

Приоритетно направление е работата с деца и младежи.

·        

Осъществяване на младежки дейности и инициативи;

·        

Решаване на проблемите и спазването на правата на децата и младежите;

·        

Улесняване интегрирането на младите хора от малцинствените и религиозните групи в обществото, насърчаване на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация;

·        

Развитие на интересите и потребностите на младите хора в сферата на технологиите, културата, спорта и други чрез участие в разработването на местни, регионални и национални концепции и стратегии ;

·        

Участие в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми, фондове и финансиращи институции, свързани с дейността;

·        

Подпомагане изграждането, ремонтирането и съхранението на религиозни, културни и исторически паметници на територията на Република България.

 

 

            ДЕЙНОСТИ:

·        

Организиране на конференции, семинари, културни и фолклорни празници;

  • Събиране и обобщаване на информация за регионалните проблеми на етносите и малцинствените общности и съдействие за тяхното реализиране.

·        

Сътрудничество с бюрата по труда и службите за социално подпомагане, Инспекцията по труда и Районните поделения на здравноосигурителните каси и други институции на местно и национално ниво;

·        

Изработване и реализация на проекти за финансиране на целите на сдружението от европейски, международни и национални финансови институции;

·        

Защита правата на малцинствените и религиозни общности, чрез взаимодействие с органите на държавната, регионалните и местните власти;

·        

Популяризиране и реализация на творчеството на талантливи млади хора в страната и чужбина;

·        

Осигуряване на юридическа защита на представителите на различните етноси и младите хора при нарушени граждански права.

·        

Осигуряване на организационно сътрудничество при управлението и ресурсното изграждане на клоновете на сдружението по места.

            Възможностите на третия сектор в сфери като образование, култура, здравеопазване, права на човека, грижа за малцинствата са неограничени. Неправителствените организации имат възможността да проникнат до най-незабележимите социални напрежения, да решат локални проблеми извън видимостта на администрацията, да защитят правата на отделния човек.

Поради това създаването на специализирани неправителствени организации, като гражданско сдружение ЕВЕТ е механизъм за превръщане на реалните човешки интереси и потребности в публична политика. Водени от това разбиране, ние ще подкрепяме законовите мерки за насърчаване на ангажимента от страна на държавата и бизнеса за финансово и организационно гарантиране на стабилно функциониращ трети сектор в България. Особено внимание отделяме за подобряване на условията и стимулите за участие на организации като нашата в осъществяването на политиката за социална интеграция. Като си поставяме мисията за развитие на обществото, основано на взаимопомощта, ЕВЕТ подкрепяме и ще изискваме подкрепата на всички обществени и неправителствени организации, осъществяващи дейност в социалната сфера, за достигане на „западен” стандарт на живот в страната.

 

      Всяко действие на ‘‘ЕВЕТ” /Европейска Визия за Етническа Толерантност/   и неговите управителни органи е израз на отговорна позиция, съобразена с правовия ред и активно съдейства за поддържането и представянето пред България и извън нея на прословутата българска ‘‘етническа толерантност.”