Home

Междукултурен обмен и диалог

Експерти от Гражданско сдружебие „ЕВЕТ“ взеха участие в семинар „Междукултурният обмен и диалог- конкурентно предимство в съвременната глобализираща се държава и икономика“, който се проведе в гр. Софиа на 11.06.2013г. Преподаватели и експерти от Нов български университет разгледаха теми, свързани с града и междукултурния диалог, какви са възможностите и практиките за интеграция на граждани от трети държави на пазара на труда. Разгледани бяха още и възможностите за превенция от социална изолация на граждани от трети държави /ГТД/.
Семинарът беше проведен по проект „Междукултурен обмен и диалог- конкурентно предимство в съвременната глобализираща се държава и икономика“, реализиран от Център за младежки дейности София, чиято цел е проучване и синтезиране на участници в интеграционния процес на имигранти - ГТД в София, подобряване знанията и уменията за междукултурния обмен и диалог, осигуряване на среда за подкрепа и сътрудничество между участниците в интеграционния процес, гарантиращо също последващо поддържане на техния административен капацитет. По проекта е разработено и практическо ръководство „Превенция от социална изолация на граждани от трети страни. Стимулиране на междукултурния обмен и диалог“. Представяйки това ръководство по време на семинара Айрин Ибрямова, младежки координатор на гр. сдр. „ЕВЕТ“ сподели и техния опит в изпълнението на проект „Интеркултуралния диалог- отговор на предизвикателствата пред междуетническите отношения в България“, чиято основна цел бе да даде възможност на формални и неформални лидери от смесени етнически райони в България да влязат в диалог и развият умения за толерантност, сътрудничество и участие при решаване на съвместни проблеми. Един от резултатите по проекта е именно Наръчник по междукултурно сътрудничество, както и официална Декларация изготвена от учасниците в Национална конференция, проведена в гр. Шумен на 27-28.10.2012г., която очертава няколко типа проблеми. (за повече информация виж: http://evetbg.org/node/49 ).
Като целева група на „Центъра за младежки дейости София“ по по- горе споменатия проект са районни кметства, държавни институции, МВР, НПО и разбира се, имигранти – граждани от трети държави, с различна националност и етнос и приемащото общество.

 

AttachmentSize
Practical_guide_CYAS.pdf1.96 MB